Home ข้อคิด 13 บุญที่ลูกกตัญญู จะได้รับในชาตินี้ จากการดูแลบุพการี

13 บุญที่ลูกกตัญญู จะได้รับในชาตินี้ จากการดูแลบุพการี

0 second read
0
1
3,522

การที่เรา ทุ ก คนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้นมา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มี พ ร ะ คุณที่สุดใน ชี วิ ต

และเมื่อเราเติบโตขึ้นมาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของ สั ง ค ม

สิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือการตอบแทนบุญคุณของ พ่ อ แ ม่

และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา รวมถึงสำหรับบางคนที่มีผู้ใหญ่ญาติพี่น้องคนอื่นๆ ดูแลแทนพ่อแม่

โดย การตอบแทนคุณพ่อแม่ ตาม ห ลั ก มงค ล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา ส า ม า ร ถ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1.หากท่านมีชีวิตอยู่

ก็ช่วยเหลือในเรื่องกิจการของท่าน และคอยดูแลท่านเมื่อท่าน แ ก่ ช ร า

และคอยเอาใจใส่ท่าน ช่วยเหลือท่าน ย า ม ท่าน เ จ็ บ ป่ ว ย แลไม่ไหว

2.หากท่า น ล่ ว ง ลั บ ไปแล้ว

ควรทำ บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว น กุ ศ ล ให้ท่านอ ย่ า งสม่ำเสมอคราวนี้ใครหากทำไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเป็น อ ย่ า ง มาก

หากเทียบกับ พ ร ะ คุ ณ ที่มีต่อเราฉะนั้นด้วยความที่เป็นลูกก็ควรจะกตัญญูกตเวที

และ ส น อ ง พ ร ะ คุณทั้งหมดนี้โดยจะต้องมีการกระทำดังกล่าวนี้

ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาใน พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ก็พย า ย า ม ชักนำให้ท่านตั้งอยู่ใน ศ รั ท ธ าให้ได้

ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พ ย า ย า ม ชักนำให้ท่านยินดีใน ก า ร บ ริ จ า ค ทานให้ได้

ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พ ย า ย า ม ชักนำให้ท่าน รั ก ษ า ศี ล ให้ได้

ถ้าท่านยังไม่ทำ ส ม า ธิ ภ า ว น า ก็ พ ย า ย า ม ชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

วันนี้เราจึงรวบรวมเรื่องราวเ กี่ยวกับอาสิสงของการ ดู แ ล พ่ อ แ ม่

และผู้มี พ ร ะ คุณที่เลี้ยงดูเรามาเพื่อให้ ทุ ก คนได้ทราบกันค่ะ อ า นิ ส ง ส์ ของการดู แ ล พ่ อแม่ และผู้มี พ ร ะ คุณ มี 13 ประการ ดังนี้

1.ทำให้มี ความอดทน

2.ทำให้เป็นคน มีสติรอบคอบ

3.ทำให้เป็น ค น มีเหตุผล

4.ทำให้ พ้น ทุ ก ข์ ได้

5.ทำให้ พ้นภัยได้

6.ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

7.ทำให้ แคล้วคลาดภัยใน ย า ม คับขัน

8.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า ผู้ที่ทำ

9.ทำให้ได้รับการ ยกย่องสรรเสริญ

10.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

11.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12.ทำให้มีความสุข

13.ทำให้เป็นตัว อ ย่ า ง อันดี แ ก่ อนุชนรุ่นหลัง

ใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สาย กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่

เอาใจใส่ท่านให้มากๆ เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะ

เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ ร อ ย ยิ้ ม แล ะค วา มสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้ อ ย่ า ง แน่นอน

แหล่งที่มา : ให้ความรู้.คอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโ ร งพย าบ าลดีกว่ามั้ย แง่คิดดีๆอย ากให้อ่าน

สร้างวัดแค่พระพออยู่ แล้วหันมาสร้างโรงพย า บ า ล ดีกว่า … …